Algemene voorwaarden KinSpot

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

KinSpot gevestigd te Loopkantstraat 25, Uden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 78333431 handelend onder de naam KinSpot.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan KinSpot de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van KinSpot afneemt.

Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met KinSpot en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen KinSpot en klant van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (14 dagen geld terug garantie). Dit herroepingsrecht is niet van toepassing wanneer de klant gebruik heeft gemaakt van een proefperiode.

Restitutie: de mogelijkheid voor de consument om het betaalde terug te krijgen van KinSpot indien het geleverde product niet voldoet aan de verwachtingen van Opdrachtgever (zie artikel 5). Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Geen bedenktijd bij verkoop aan ondernemers.

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen geldt niet als een ondernemer iets bij Kinspot koopt. Bij verkoop van goederen en diensten tussen bedrijven (business to business, B2B) gelden de algemene regels van koop. Onder geen beding zal Kinspot het ontvangen bedrag terugbetalen voor een aankoop die zakelijk heeft plaatsgevonden.

1. Toepasselijkheid

1.1. In Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van KinSpot, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

1.2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Kinspot uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Wanneer door Kinspot gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat KinSpot onderhavige voorwaarden soepel toepast.

1.4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met KinSpot, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met KinSpot in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door KinSpot vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

1.6. KinSpot behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van KinSpot zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

2.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan KinSpot opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop KinSpot haar aanbieding baseert.

2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht KinSpot niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

2.4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

2.5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van KinSpot zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met KinSpot eerst dan tot stand nadat KinSpot een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

3.2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden KinSpot slechts, indien deze door KinSpot schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

3.3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

3.4. KinSpot is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4. Persoonsgebonden

4.1. KinSpot cursussen is persoonsgebonden. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige tekst, audio, video, documentatie of informatie verstrekt door KinSpot te verspreiden of te doen verveelvoudigen.

4.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het door KinSpot verstrekte account te delen met derden of te doen verhandelen.

4.3. Indien de opdrachtgever in gebreke is met de onder lid 1 en 2 vermelde bepaling van dit artikel zal KinSpot het account van de opdrachtgever met onmiddellijke ingang permanent opschorten en zal KinSpot de Opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade met inachtneming van de auteurswet (aw). Opdrachtgever zal aan KinSpot een vergoeding verschuldigd zijn van tenminste de juridische kosten en alle redelijke kosten die verband houden met de onrechtmatige daad.

5. Levering en termijnen

5.1. Indien KinSpot informatie of instructies behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens, op de door KinSpot aangegeven wijze, aan KinSpot ter beschikking heeft gesteld.

5.2. Indien KinSpot een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever KinSpot derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. KinSpot dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6. Opschorting en ontbinding

6.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is KinSpot, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een e-mail buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn van veertien (14) dagen is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

6.2. Voorts is KinSpot gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een e-mail buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

A) de Opdrachtgever, tekst, audio, video, documentatie of informatie verstrekt door KinSpot verspreidt of verveelvuldigd;

B) de Opdrachtgever verhandelt aan en/of deelt met derden;

C) de Opdrachtgever lasterlijke uitspraken over KinSpot verspreidt en of openbaart.

6.3. Bedragen die KinSpot vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen KinSpot reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan KinSpot verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6.4. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is KinSpot gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is KinSpot eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

6.5. Opdrachtgever kan, voor zover hij als consument kan worden aangemerkt, volgens geldend consumentenrecht het aangekochte dienst binnen de veertien (14) dagen na levering zonder opgave van redenen voor retourzending aanmelden. KinSpot is in zulks geval gehouden het gehele aankoopbedrag terug te betalen binnen veertien (14) dagen nadat Opdrachtgever zich heeft aangegeven van dit recht gebruik te maken.

6.6. KinSpot schort het account dat aan de Opdrachtgever is verstrekt direct op na het ontvangen van een beroep op het herroepingsrecht.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Indien KinSpot aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

A) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

B) De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KinSpot aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan KinSpot kunnen worden toegerekend.

7.2. Alle handelingen die voortvloeien uit KinSpot cursussen waaronder de documentatie, audio’s, video’s en teksten vallen buiten de aansprakelijkheid van KinSpot. De Opdrachtgever blijft te tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn daden.

7.3. KinSpot biedt onder andere een cursus boekhouden aan waarin klanten de handvaten van het boekhouden wordt bijgebracht. Deze cursus biedt geen garantie voor de juiste interpretatie en toepassing van de inhoud. KinSpot is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de interpretatie en toepassing van de inhoud van deze cursus.

7.4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van KinSpot.

8. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

8.1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie KinSpot voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor KinSpot als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien KinSpot onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

8.2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever KinSpot in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

8.3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van KinSpot uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

9. Conformiteit en garantie

9.1. KinSpot staat er voor in dat de cursus en/of het programma voldoet aan de beschrijving in de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2. Eventuele gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na levering aan KinSpot schriftelijk te worden gemeld.

10. Geheimhouding

10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2. Alle informatie die KinSpot verstrekt aan de Opdrachtgever middels KinSpots cursussen is vertrouwelijk van aard en voor individueel gebruik.

10.3. De onder lid 2 van dit artikel benoemde bepaling gaat niet op indien de verkregen informatie van algemene bekende aard is.

10.4. KinSpot zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

11. Gebreke en klachttermijn

11.1. Klachten (niet betreffende de klachten uit artikel 8) over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan KinSpot. Voor consumenten geldt een afwijkende termijn van 6 maanden na levering. KinSpot zal ontvangen klachten binnen veertien (14) dagen in behandeling nemen.

11.2. Bij KinSpot ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door KinSpot binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.4. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

11.5. Een klacht schort de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens KinSpot niet op, tenzij KinSpot schriftelijk anders aangeeft.

11.6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door KinSpot, zal KinSpot de mogelijkheden bekijken voor het verhelpen van de klacht. KinSpot inzicht bekijken of de Opdrachtgever in aanmerking komt voor een vergoeding of compensatie. KinSpot is hier niet aan gebonden.

11.7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal KinSpot slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. De inhoud van KinSpots cursussen blijft te tijde volledig eigendom van KinSpot, hieromtrent zijn geen uitzonderingen gelaten.

12.2. De inhoud van KinSpots cursussen is beschermd door de auteurswet (aw)

13. Persoonsgegevens

13.1. KinSpot verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1. Op alle door KinSpot gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van KinSpot, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat KinSpot met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Scroll naar boven